Wykonawstwo ujęć wód podziemnych, z uwagi na ich wydajność oraz głębokość, podlegać może pod dwa podstawowe akty prawne:

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.

Ujęcie wód podziemnych, którego głębokość nie jest większa niż 30 m, a wydajność jest niższa niż 5,0 m³/h nie podlega przepisom w/w ustawy. W przypadku przekroczenia tej głębokości, lub gdy deklarowany pobór wód jest wyższy wkraczamy w przepisy ustawy PGiG

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami

Ustawa Prawo wodne rozróżnia dwa rodzaje sposobu korzystania z wód podziemnych: zwykłe (na własne potrzeby) gdy wydajność ujęcia nie przekracza 5,0 m³/d, a głębokość ujęcia jest mniejsza niż 30 m, oraz szczególne (na potrzeby przedsiębiorstw czy instytucji), bez względu na wydajność i głębokość. Konsekwencją sposobu korzystania z wód podziemnych jest ewentualna konieczność starania się o uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego, a co za tym idzie, sporządzenie Operatów Wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na korzystanie z wód podziemnych.

Pierwszy kontakt z Klientem:

ustalamy zapotrzebowanie Użytkownika na wodę, do czego woda będzie używana oraz wstępną lokalizację ujęcia wód podziemnych. Zapotrzebowanie podawane najczęściej w m³/h jest elementem bardzo istotnym gdyż, między innymi na jego podstawie, przeprowadza się kolejne etapy postępowania prawnego.

Po stwierdzeniu, iż otwór studzienny podlega PGIG opracowujemy projekt robót geologicznych. wykonania otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych. Projekt ten podlega zatwierdzeniu urzędowemu na drodze decyzji na poziomie starostwa powiatowego, urzędu miasta bądź urzędu marszałkowskiego (gdy deklarowana wydajność ujęcia przekracza 50,0 m³/h). Oczekiwanie na decyzję trwa na ogół ok 1 miesiąca. Następnie koniecznym jest wykonanie zgłoszenie robót terenowych i po okresie 2 tygodni można zaczynać prace wiertnicze. Ostatnim elementem narzuconym przez przepisy ustawy PGiG jest Dokumentacja Hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych. Dokumentacja ta jest wykonywana na podstawie wyników wiercenia studziennego i badań geologicznych przeprowadzonych w terenie i zatwierdzana na drodze decyzji urzędowej. Zaznaczmy, iż wiercenie otworów studziennych wymaga dozoru geologicznego.

Kolejnym etapem jest opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzenia wodnego aby uzyskań pozwolenie wodnoprawne. Opracowania te nie muszą być wykonywane przez uprawnionego geologa, może to zrobić sam Użytkownik ujęcia (nadmieniamy że takie opracowania również jesteśmy w stanie wykonać).