Otwory piezometryczne wykonuje się w celu monitoringu jakości wód podziemnych w rejonach składowisk odpadów, stacji paliw, obiektów uciążliwych dla środowiska. Piezometry służą również do kontrolowania zalegania zwierciadła wody.

Otwory piezometryczne w związku z tym, że ich realizacja podlega Prawu Geologicznemu i Górniczemu wymagają w pierwszej kolejności Projektu robót geologicznych, który podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji. Podczas wykonywania konieczny jest dozór geologiczny, a po zrealizowaniu zadania wykonuje się dokumentację powykonawczą.